لیست قیمت دوره های آموزش غواصی TDI

نام دوره

تعداد جلسات عملی

تعداد ساعات تئوری 

   شرح دوره آموزش غواصی 

قیمت 

روز مورد نیاز

Nitrox

 -

۴-۶

 غواصی با نایتروکس محدودیت ها و مزایا  1300000

۱

Intro to Tech

3-4 

۶-۸

با مهارت های غواصی تکنیکال آشنا شده و غواصی تا عمق ۲۰ متر

3150000

۳

Advanced Nitrox

4

۳-۴

مهارت های استفاده از اکسیژن و غواصی تا ۴۰ متر دکو

۴۵۰۰۰۰۰

۳

Decompression Procedures

4

6-10

مهارت های برداشت فشار و غواصی تا عمق ۴۵ متر

۵۵۰۰۰۰۰

۵

Trimix Diver 4 8 غواصی تا عمق ۶۰ متر با ترایمیکس ۶۵۰۰۰۰۰ ۴
Advanced Trimix 4 8 غواصی تا عمق ۱۰۰ متر با ترایمیکس ۸۰۰۰۰۰۰ ۵
Side mount DIver 3 4 غواصی ساید مونت ۳۵۰۰۰۰۰ ۲
* هزینه اجاره لوازم و گاز جداگانه محاسبه میگردد در این قیمت هزینه گواهینامه ، غواصی ها گنجانده شده