آموزش غواصی با مدرک بین المللی

آموزش غواصی با مدرک بین المللی

شرکت دریاکاو با در در اختیار داشتن مربیان مجرب و تیم با تجربه توانسته آموزش غواصی با مدرک بین المللی را نیز ارائه نماید.

دوره های آموزش غواصی با مدرک بین المللی به شرح ذیل است

دوره های غواصی عمومی شامل :

اپن واتر 

ادونس ادونچر 

رسکیو دایور

دایو مستر

دستیار مربی

و دوره های غواصی بین المللی شامل 

شناوری حرفه ای

غواصی عمیق

غواصی شب و دید محدود

جهت یابی زیر آب

جستجو و شناور ساز اجرام مغروق 

غواص تحقیقاتی

سرویس نگهداری لوازم 

نایتروکس

دوره غواصی ساید مونت

تقاوت دوره های غواصی بین المللی با فدراسیونی : 

دوره های غواصی بین المللی به صورت تخصصی و پککانی ارايه شده و تخصص ها را در دوره های جداگانه آموزش میدهد.