غواصی

حضور دریاکاو به عنوان حامی اولین سمینار دانش افزایی مدرسان و غواصان

اولین سمینار دانش افزایی مدرسان و غواصان کشور در تاریخ ۲ تا ۴ آبانماه ۱۳۹۷ در تهران برگزار میگردد 

دریاکاو نیز به عنوان حامی معنوی در کنار غواصان کشور حضور خواهد داشت